Algemene Voorwaarden

[spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”][/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens te downoaden als PDF, hiervoor heeft u Adobe Reader nodig. Klik hier om Adobe Reader te downloaden. Fabrikoos is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van Adobe Reader.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden als PDF te downloaden.

Algemene Voorwaarden van Fabrikoos, statutair gevestigd te Delft

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

INHOUDSOPGAVE

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
Artikel 3: Algemeen
Artikel 4: Aanbod
Artikel 5: Overeenkomst
Artikel 6: Levering
Artikel 7: Prijzen
Artikel 8: Herroepingsrecht
Artikel 9: Verplichtingen van de consument tijdens bedenktijd
Artikel 10: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 11: Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 12: Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 13: Gegevensbeheer
Artikel 14: Garantie en conformiteit
Artikel 15: Aanbiedingen
Artikel 16: Overmacht
Artikel 17: Aansprakelijkheid
Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 19: Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 20: Betalingen
Artikel 21: Klachtenregeling
Artikel 22: Geschillen
Artikel 23: Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 1: DEFINITIES

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consumenten producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
1.4 Dag: kalenderdag;
1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6 Duuroverenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.9 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
1.11 Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
1.12 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 2: IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Fabrikoos
Abtwoudseweg 10-18
2627AL Delft
E-mail: info@fabrikoos.nl, of maak gebruik van ons contactformulier
KvK: 57463891
BTW-identificatienummer: NL196724120

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 3: ALGEMEEN

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fabrikoos en op iedere tussen Fabrikoos en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Fabrikoos. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
3.4 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Fabrikoos behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
3.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Fabrikoos erkend.
3.6 Fabrikoos garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 4: AANBOD

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.3 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Fabrikoos gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 5: OVEREENKOMST

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

5.1 Een overeenkomst tussen Fabrikoos en een klant komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand nadat een bestelling en/of opdracht door Fabrikoos op haalbaarheid is beoordeeld en het aanbod door de consument is aanvaard door het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 Fabrikoos behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
5.6 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 f) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

5.7 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 6: LEVERING

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

6.1 Fabrikoos zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Fabrikoos kenbaar heeft gemaakt.
6.3 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt tenzij het een op maat gemaakt product betreft.
6.4 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Fabrikoos geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
6.5 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
6.6 Aan de leveringsplicht van Fabrikoos zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Fabrikoos geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
6.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.8 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 7: PRIJZEN

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

7.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
7.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 8: HERROEPINGSRECHT

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

8.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Op dit herroepingsrecht geldt de expliciete uitzondering voor producten van Fabrikoos die niet uit vooraad worden geleverd, maar die na aankoop op maat en volgens materiaalspecificaties van de consument worden geproduceerd (artikel 12, lid 1C). Deze producten zijn te herkennen aan de dropdown menus op de Fabrikoos website, waar de consument materiaalspecificaties en maatvoering kan specificeren, alsmede desgewenst een patroon of afbeelding toevoegen om een gepersonaliseerd product te bestellen.
8.2 De termijn van het herroepingsrecht begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij Fabrikoos. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
8.3 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 7, draagt Fabrikoos binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 9: VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS BEDENKTIJD

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

9.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product te kunnen beoordelen.
9.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
9.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 10: UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

10.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
10.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
10.3 De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt hiermee bij de consument.
10.4 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Fabrikoos zicht het recht om waardevermindering te rekenen.
10.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 11: VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

11.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
11.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
11.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
11.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 12: UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

12.1 Het herroepingrecht geldt niet voor:

a) Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
b) Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
c) Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd. Deze producten worden niet uit vooraad geleverd, maar worden na aankoop op maat en volgens materiaalspecificaties van de consument geproduceerd.
d) Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
e) Verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken.
f) Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 13: GEGEVENSBEHEER

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

13.1 Indien u een bestelling plaatst bij Fabrikoos, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Fabrikoos. Fabrikoos houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
13.2 Fabrikoos respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
13.3 Fabrikoos maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 14: GARANTIE EN CONFORMITEIT

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

14.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
14.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
14.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Fabrikoos) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Fabrikoos. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
14.4 Indien klachten van de afnemer door Fabrikoos gegrond worden bevonden, zal Fabrikoos de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Fabrikoos bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Fabrikoos) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Fabrikoos gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Fabrikoos voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
14.5 Fabrikoos is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
14.6 Deze garantie geldt niet indien:

a) en zolang de afnemer jegens Fabrikoos in gebreke is;
b) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken.
c) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Fabrikoos en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 15: AANBIEDINGEN

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

15.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
15.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Fabrikoos zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
15.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Fabrikoos slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
15.4 Aanbiedingen van Fabrikoos gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
15.5 Fabrikoos kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
15.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 16: OVERMACHT

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

16.1 Fabrikoos is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
16.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Fabrikoos alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
16.3 Fabrikoos behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Fabrikoos gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
16.4 Indien Fabrikoos bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 17: AANSPRAKELIJKHEID

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

17.1 Fabrikoos is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 18: EIGENDOMSVOORBEHOUD

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

18.1 Eigendom van alle door Fabrikoos aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Fabrikoos zolang de afnemer de vorderingen van Fabrikoos uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Fabrikoos wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
18.2 De door Fabrikoos geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
18.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
18.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Fabrikoos of een door Fabrikoos aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Fabrikoos haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
18.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Fabrikoos zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
18.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Fabrikoos.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 19: DUURTRANSACTIES: DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Opzegging:
19.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
19.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
19.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

a) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
b) tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
c) altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
19.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
19.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
19.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
19.7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
19.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 20: BETALINGEN

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

20.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
20.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
20.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
20.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 21: KLACHTENREGELING

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

21.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
21.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
21.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
21.4 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 22: GESCHILLEN

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

22.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
22.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Fabrikoos en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Delft kennis, tenzij Fabrikoos er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/4″ el_position=”first”]

ARTIKEL 23: AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

[/spb_text_block] [spb_text_block pb_margin_bottom=”yes” pb_border_bottom=”yes” width=”2/3″ el_position=”last”]

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

[/spb_text_block]

Geef een reactie

Scroll naar boven